ประกาศ

- ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ปี  2565  ดาวน์โหลด   ล่าสุด

- Open Home 2565     ดาวน์โหลด

- หนังสือขออนุมัติ  ดาวน์โหลด

- แบบแสดงความจำนงค์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน   ดาวน์โหลด

- ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาต้อหิน       ดาวน์โหลด

- ใบสมัครหลักสูตรต่อยอด Oculoplastic      ดาวน์โหลด

- ใบสมัครหลักสูตรต่อยอดอนุสาขาวิชาจักษุวิทยา Retina       ดาวน์โหลด

- ระเบียบการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา          ดาวน์โหลด
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)  ปีการศึกษา 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี  2562  ดาวน์โหลด

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี  2562       ดาวน์โหลด