ประวัติ       เมื่อปี พ.ศ. 2539  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) มีนโยบายที่จะเปิดเป็น training center  สมัยนั้นการที่จักษุแพทย์จะเรียนจบ 3 ปี  และศึกษาในสาขาเฉพาะทาง นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก บุคคลที่จะเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์เท่านั้นที่จะได้มีโอกาสศึกษาต่อใน สาขาต่อยอด และการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อยอดในแต่ละสาขาวิชานั้นน้อยมาก

       แต่ด้วยความไม่พร้อมในหลายปัจจัยที่ทำให้ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุ วิทยา ยังไม่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

   
      ต่อมาในปี พ.ศ. 2547  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ซึ่งผู้ที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในขณะนั้น คือ อาจารย์ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ และกรมการแพทย์  เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) จะเป็น training center จึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทย เพื่อทำการตรวจเยียม แต่ยังไม่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ ในทันที เพราะยังขาดปัจจัยอีก 2 - 3 เรื่อง  เช่น  สถาบันสมทบสำหรับการเรียนการสอน ความหลากหลายของกิจกรรมวิชาการ เป็นต้น 


       เมื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว คณะกรรรมการราชวิทยาลัยฯ ให้เตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมอีก 6 เดือน และได้รับการรับรองให้เปิดเป็น "สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ในปี พ.ศ. 2550"