เกณฑ์หลักสูตร


เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ฉบับ พ.ศ. 2565

คลิกดาวน์โหลด


ไม่มีความคิดเห็น: