วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

บทบาทและหน้าที่ด้านประเมินผลการเรียนการสอน-ทะเบียนวัดผล 

บทบาท          1.จัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลของแพทย์ประจำบ้าน  การลงทะเบียนเรียน  ใบแสดงผลการศึกษาออกหนังสือรับรองต่างๆ  โดยประสานกับหน่วยทะเบียนและประเมินผล
          2.วางแผนการสอบและประเมินผลนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยประสานกับงานพัฒนาหลักสูตร
          3.จัดทำข้อสอบและประเมินมาตรฐานข้อสอบ  ร่วมกับอาจารย์แพทย์ในแต่ละภาควิชาและประสานกับหน่วยทะเบียน  และประเมินผล
          4.ดำเนินการจัดสอบและควบคุมการสอบ/การสอบซ่อม
          5.จัดทำคะแนน  วิเคราะห์และรวบรวมผล
          6.แจ้งผลการสอบและการประเมินแก่นักศึกษาพร้อมข้อแนะนำในการปรับปรุง
          7.จัดทำคลังข้อสอบ
          8.ประเมินโครงการวิจัยการศึกษาเพื่อประเมินหลักสูตร
          9.งานอื่นๆ  ที่เห็นสมควร

ด้านพัฒนาหลักสูตรบทบาท

          1. จัดทำหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอน
          2. จัดทำปฏิทินตารางการศึกษา  ตารางสอน  และแผนการสอน
          3. จัดแบ่งกลุ่มแพทย์ประจำบ้าน
          4. จัดทำคู่มือแพทย์ประจำบ้าน ในทุกหัวข้อรายวิชาเพื่อให้แพทย์ประจำบ้านสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง
          5. กำกับดูแลการเรียนการสอนแต่ละวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตร
          6. ประเมินและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
          7. งานอื่นๆ  ที่เห็นสมควร

ด้านแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาบทบาท

1. พัฒนาแผนงาน
    - กำหนดนโยบาย  แผนงาน  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติ
    - ติดตามทบทวนแผน
    - ประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
   
2. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
    - 5ส.
    - HA
    - ระบบตรวจสอบภายใน
   
3. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
    - จัดทำดัชนีและเกณฑ์ประจำปีการศึกษา
    - จัดทำรายงานประเมินผลตนเอง /ประสานงาน
    - จัดประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
    - รับการประเมินทุกระดับและรายงานผล

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนบทบาท

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
   - จัดทำสื่อการสอนทุกประเภท  ตามความประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน
   - ดูแลจัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์และสื่อการสอนให้พร้อมในทุกชั่วโมงการสอน
   - จัดให้มี Clinical skill lab และ Surgical skill lab
   - พัฒนาสื่อการเรียน  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากระตือรือร้นที่จะศึกษาด้วยตนเอง
   - ดูแลงานด้าน Telemedicine ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเรียนการสอน  และช่วยให้แพทย์ประจำบ้านคุ้นเคยกับการเรียนการสอนและปรึกษาผู้ป่วยทางไกล
   - อำนวยการความสะดวกแก่นักศึกษาที่ต้องการทำสื่อเพื่อนำเสนอ
   - ประสานงานกับบรรณารักษ์ห้องสมุด  เพื่อให้มีตำรา  วารสารและสื่อต่างๆ  ที่ทันสมัยตามมาตรฐานของสถาบันฝึกอบรม
 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - จัดทำ Web site ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
   งานอื่นๆ  ที่เห็นสมควร

ด้านสร้างเสริมสุขภาพบทบาท

1.ร่วมกับฝ่ายพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
2.จัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในแพทย์ประจำบ้าน
3.ประเมินภาวะสุขภาพในแพทย์ประจำบ้าน
4.บริการวิชาการและกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพ
5.การพัฒนาแนวคิดและการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร

ด้านพัฒนาศักยภาพนิสิตบทบาท

1. จัดปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่
   -  ให้คำแนะนำปรึกษาทั้งในด้านการเรียน  และปัญหาส่วนตัวแก่แพทย์ประจำบ้าน  โดยประสานกับ
ผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา
   -  ดูแลกิจการหอพักและความเป็นอยู่ของแพทย์ประจำบ้าน
   - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษา  เพื่อให้มีทักษะและเจตคติที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
   - งานอื่นๆ  ที่เห็นสมควร

2. ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมกรรมพิเศษ
   - กิจกรรมนอกหลักสูตร
   - ศาสนา  จริยธรรม
   - ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ด้านพัฒนาอาจารย์แพทย์ วิชาการและงานวิจัย

บทบาท

1. งานพัฒนาอาจารย์แพทย์
   - จัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในด้านแพทยศาสตร์ศึกษา  การวิจัย  ระบาด  วิทยาคลินิก  ฯลฯ  แก่อาจารย์แพทย์
   - จัดหาทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  สำหรับการประชุม  สัมมนา  ฝึกอบรม  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สำหรับอาจารย์แพทย์
   -  จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรหลังปริญญา  สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิตในทุกสาขาวิชาให้มีความพร้อม
   -  ร่วมวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพและขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการให้บริการและการจัดการเรียนการสอน
   -  ร่วมพิจารณาแนวทางเพิ่มจำนวน  และคัดเลือกอาจารย์แพทย์  เพื่อให้มีอาจารย์แพทย์ครบทุกสาขา  และสามารถจัดการเรียนการสอนได้เอง
   -  สร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์แพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ครูแพทย์ทั้งในรูปค่าตอบแทนหรือความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ  และทางวิชาการ  อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเรียนการสอน
   - ประสานกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาล  เช่น  พยาบาล  เภสัชกร  ทันตแพทย์  เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์เพื่อความเข้าใจ  และความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
   - งานอื่นๆ  ที่เห็นสมควร

2. งานวิจัย
   -  วิจัยทางคลินิก
   - วิจัยทางแพทยศาสตร์ศึกษา

3. งานห้องสมุด & Evidence base Medicine (EMB)
    - ให้บริการยืม คืนหนังสือและสื่อต่างๆ
    - ให้บริการสืบค้น Internet/E-earning/วารสาร
    - จัดหา Textbooks/Journals/VDO/VCD/CAI/วารสารต่างประเทศ
    -  จัดทำสถิติผู้ให้บริการ
    -  ประเมินผลการให้บริการ
 

ด้านบริหารงานทั่วไปบทบาท

   - งานธุรการ
   - งานสารบรรณ
   - งานการเงินและบัญชี
   - งานพัสดุ  ดูแลรับผิดชอบการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดทำระเบียบและบัญชีวัสดุครุภัณฑ์  ตลอดจนดูแลและการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเสมอ
   -  งานการบริหารงบประมาณ
   -  งานอื่นๆ  ที่เห็นสมควร